Perineálna bolesť

      
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav , Bratislava

Perineálnu bolesť tvorí niekoľko algických syndrómov, ktoré patria k jedným z najproblematickejších z  hľadiska diagnózy i terapie. Často i využitím najmodernejších vyšetrovacích metód sa nezistí jej patologicko - anatomický korelát a pacienti zostávajú bez diagnózy i terapie. Aj napriek tomu, že u mnohých pacientov sa bolesť dáva do súvisu s možnými funkčnými poruchami, nevyvodia sa z toho dalšie diagnostické a terapeutické postupy. Ignoruje sa význam psychickej zložky pri vzniku a chronifikácii bolesti, chýba dôkladné psychiatrické, psychologické,ale i fyziatrické a neurologické vyšetrenie vrátane elektromyografického.

Perineálna bolesť je bolesť lokalizovaná v oblasti panvového dna - zahrňuje vonkajšie genitálie a priľahlú perineálnu oblasť vrátane perianálnej . Možno ju rozdeliť na niekoľko syndrómov známej i neznámej etiológie, ktorých klinický obraz je určovaný nasledovnými faktormi :

  1. V  pomerne priestorovo malej oblasti sa nachádzajú rôzne štruktúry ako sú kosti, svaly, vnútorné orgány, ligamentá, sliznice , nervy a pod. Algický vzorec býva pri mnohých perineálnych syndrómoch pestrejší, zložený z niekoľkých typov bolesti.

  2. Perineálna bolesť patrí prevažne do kategórie viscerálnej bolesti. Je tvorená jak difúznou , nepresne lokalizovanou bolesťou , tak bolesťou prenesenou do somatických štruktúr . Pri diagnóze a liečbe je potrebné zohľadniť obe komponenty.

  3. Perineálna oblasť je bohato inervovaná somatickými i autonómnymi vláknami, ktoré vychádzajú z dvoch oblastí : Th-L a L-S. Tento spôsob inervácie umožňuje prenos bolesti z iných orgánov do oblasti perinea a naopak.

  4. Lokalizácia bolesti je často ( z psychických dôvodov ) príčinou , že pacienti prichádzajú k lekárovi už v pokročilom štádiu ochorenia.

 

Inervácia

Nervové zásobenie perineálnej oblasti je značne zložité. Viscerálne orgány s bohatou splanchnickou inerváciou ( sympatikus : Th 10-L 2, parasympatikus S 2 - S3 ) sú obklopené štruktúrami inervovanými somatickými nervami zo vzdialenejších segmentov ( L1-2, S2-3 ).Tieto segmenty zároveň zásobujú autonómnymi nervami iné vnútorné orgány. Výsledkom je rozsiahla propagácia bolesti medzi viscerálnymi a somatickými štruktúrami v oboch smeroch, čo značne komplikuje včasné stanovenie správnej diagnózy.

Značná pestrosť v klinickom obraze jednotlivých algických syndrómov perinea súvisí nielen  s rozsahom poškodenia ale i  intenzitou nocicepčného stimulu, splanchnické nervy vyžadujú k vyvolaniu bolesti silnejšiu stimuláciu než somatické.

 

Príčiny perineálnej bolesti
1.Lokálne procesy

Najčastejšou príčinou perineálnej bolesti sú lokálne procesy ako tumory, akútne zápalové procesy, traumy, hemorhagie a operačné zákroky. Na vzniku pooperačnej bolesti sa okrem reparačných procesov podieľajú aj  centrálne mechanizmy – s "wind up" fenoménom a neuronálnou plasticitou. Sú vyvolané kontinuálnym prísunom aferentných bolestivých podnetov do CNS (zadné rohy miechy ) počas operácie. Prevenciou môže byť účinna analgéza podávaná počas operácie ( preemptívna analgéza ).

Po obojstrannej vasektómii sa môže objaviť bolesť pri ejakulácii. Prítomné sú bolestivé uzlíky pozdĺž vasa defferens, ktoré sú pravdepodobne podmienené kongestívnou epidydimitídou. Pri priapizme je bolesť vyvolaná ischémiou corpora cavernosa.

Varikokéla sa nachádza u 8 - 22 % bežnej populácie. Zväčša je lokalizovaná na ľavej strane, vpravo je zriedkavá.

Tab. č.2: Lokálne procesy :

tumory, zápaly,abscesy, fistuly, traumy, hemorhoidy, krvácanie,

pooperačné stavy :  abdominoperineálne operácie

episiotómie, vasektómie

ischémia : pri trombóze testikulárnej artérie po opakovaných traumách,

testikulárna torzia, kremasterový reflex, varikokéla

priapizmus, penisové protézy, Peyronova choroba

 

2 prenesená bolesť:

K prenosu bolesti do perineálnej oblasti dochádza najčastejšie pri postihnutí urogenitálneho traktu.

Do inguiny, skróta, resp. labií sa bolesť prenáša z dolnej časti ureteru pri litiáze, kongenitálnej obštrukcii uteropelvického spojenia príp. papilárnej nekróze (diabetes mellitus, abúzus analgetík). Bolesť je jednostranná, zväčša kolikovitá, spojená s dyzurickými ťažkosťami. Pacient nenachádza úľavovú polohu. Vegetatívna symptomatológia je výsledkom prenosu bolesti z distendovanej časti ureteru cez ganglion coeliacum a aortálny plexus. Príčinou môže byť i akútna pyelonefritída, pri ktorej dochádza k zväčšeniu obličky a napínaniu púzdra. Pri šíreniu do okolia a vzniku perinefrického abscesu je iritovaný i m. psoas a periférne nervy ( n.ilioinguinalis, iliohypogastricus, genitofemoralis).

Procesy v torakolumbálnom prechode - tumory, hernie diskov, spinálne stenózy - vyvolávajú uni, menej bilaterálnu bolesť v inguine , vonkajších genitáliach a vnútornej ploche stehna. Bolesť sa zvýrazňuje pohybom, môžu byť prítomné senzitívne, motorické a sfinkterové poruchy. Menej častou príčinou bolesti v inguine je gluteálna fibróza, pri ktorej sú hmatné bolestivé noduly v gluteálnej fascii laterálne od crista iliaca sup. post. Môže imitovať vertebropatie.

Do genitálnej oblasti a perinea sa prenáša bolesť pri postihnutí orgánov malej panvy ( vulvy, prostaty, vesiculae seminales a proximálnej časti vasa defferens ) a retroperitonea. Klinický obraz je kombináciou vlastnej viscerálnej a prenesenej bolesti a tiež bolesti podmienenej sekundárnymi reflexnými zmenami ( kontraktúrami) svalov panvového dna a útlaku sakrálnych plexov. Častý je pri tom výskyt uni alebo bilaterálnej bolesti sakroiliakálneho spojenia spontánne alebo pri palpácii.

Pri procesoch v oblasti inguiny ( hernie, krvácanie, opakovaná trauma, lymfadenopatia ) vyžaruje bolesť do skróta resp. labii a vnútornej ploche stehna. Bolesť je jednostranná, niekedy dochádza k úľave pri flexii v bedre. Naopak, extenzia môže bolesť provokovať alebo zvýrazniť. Príčinou môže byť i súčasná iritácia m. iliopsoas.

Pri procesoch v sakrálnej chrbtici bolesť vyžaruje do perineálnej oblasti a príp. dolných končatín. Objektívne sú prítomné poruchy senzitívne, motorické a sfinkterové. 

Tab. č. 3 : Príčiny prenesenej bolesti:
  Primárna lokalizácia

Oblasť prenosu

  urogenitálny trakt: 

uretery, močový mechúr, prostata, vesiculae seminales,

 proximálna časť vasa deferens

zápaly, tumory, abscesy ( perinefrický ), ureterolitiáza,

varikokély, dysynergia krčka močového mechúra

uretrálna striktúra, uretrálne divertikulitídy,

endometrióza - rektum, rektovaginálne septum,

uterosakrálne ligamentum

 

  retroperitoneum : krvácanie, tumory, fibróza, lipomatóza
  chrbtica :

procesy v LS oblasti : hernie diskov, tumory, facetové spoje,

spinálna stenóza, sakrálne meningeálne , kokcygodýnia

 

  periférne nervy: 

útlaky nervov abscesom, krvácaním, tumorom,

úžinové syndrómy - n.obturatorius, genitofemoralis, ilioinguinalis

n.iliohypogastricus a pudendus /syndróm Alcockovho kanála )

neurofibromatóza nervov perinea

metabolické /diabetické / neuropatie

 

  bedrové kĺby : zápaly, degeneratívne zmeny
  inguina :  hernie, lymfadenopatie
3. Psychogénna bolesť

Bolesť v oblasti rekta , perinea a genitálii uvádza asi 10 % psychiatrických pacientov. Môže byť súčasťou telesných halucinácii a ilúzii pri schizofrénii ( 2%). Algie v tejto oblasti pociťujú i pacienti so subdepresiami. Predpokladá sa, že príčinou je zníženie prahu bolesti. Naopak, pri ťažkej depresii sa prah zvyšuje, bolesť sa zmierňuje alebo ustupuje. Perineálna bolesť môže byť prítomná i u pacientov s hypochondrickými , konverznými a hysterickými prejavmi. ( 10%). Je výsledkom špecifického spracovania psychických podnetov, ktoré ovplyvňuje rad ďalších faktorov ako je osobnosť pacienta, emočný stav, konštelačné okolnosti a pod.

4. Perineálna bolesť neznámej etiológie - ( idiopatická)

Ide o bolesť, u ktorej sa ani opakovanými vyšetreniami nezistí jej príčina. Nie je prítomný patologicko -anatomický korelát ani prejavy psychického ochorenia., i keď sú často popisované psychopatológie ako je podráždenosť, tenzia, perfekcionizmus, nekritičnosť a podobne. Udáva sa zvýšený výskyt hyperalgézie a zmien v reflexologickej autonómnej odpovedi, čo by mohlo svedčiť pre alteráciu excitačných a inhibičných fenoménov.

Niektorí autori považujú idiopatickú perineálnu bolesť za úžinový syndróm , hlavne n. pudendus.

Medzi najznámejšie algické syndrómy patrí prostatodýnia, vulvodýnia, uretrálny syndróm, tenzná myalgia panvového dna, proctalgia fugax a pruritus ani.

1. Kokcygodýnia

Tento termín je vyhradený pre bolesť, ktorá trvá viac ako 4 - 8 týždňov . Je častejšia u žien. Príčina je zväčša nejasná i keď niektorí pacienti môžu mať v úvode traumu. Uvedený časový interval, ktorý sa považuje za dostatočne dlhý na reparáciu, ju odlišuje od posttraumatickej bolesti. Niektorí autori ju považujú za manifestáciu neurózy alebo hystérie.

Bolesť je pociťovaná v oblasti kostrče a rekta. Zvýrazňuje sa sedením, defekáciou, uľava nastáva po postavení. Môže byť súčasne pocit plnosti v konečníku . U pacientov sa zisťuje zvýšené napätie m. levator ani a kokcygeálnych svalov. Terapia je zameraná na relaxáciu svalov panvového dna, manipulácia môže viesť k zmierneniu ale i progresii bolesti a svalového napätia..

2. Uretrálny syndróm
Tento termín zaviedol v r. 1965, Gallagher. Označuje bolesť pociťovanú v suprapubickej oblasti , ktorá je sprevádzaná častým močením a dyzuriou. Uvádza sa vyšší výskytu žien v reproduktívnom veku. Časté sú spontánne remisie. Urologický nález je negatívny, nie sú príznaky uroinfektu. Etiológia nie je známa, uvažuje sa o uretrálnej obštrukcii, zvýšení tonus vonkajšieho sfinktera uretry, resp. o psychogénnom pôvode. V terapii sa využívajú adjuvanciá - myorelaxanciá, anticholinergiká alebo alfa adrenergné blokátory a nefarmakologické postupy (elektrická stimulácia, biofeedback ).
3. Vulvodýnia
Označuje sa aj ako “pálivý vulvárny “ syndróm. Bola popísaná už v minulom storočí Thomasom ( l880) a Porzim ( 1897). Bolesť je uni alebo bilaterálna, pociťovaná v hĺbke. Začiatok môže byť akútny, priebeh cyklický, intermitentný alebo kontinuálny. U niektorých pacientiek sú prítomné dyzurické ťažkosti pri normálnom urologickom náleze a nešpecifické príznaky ako je únava, gastrointestinálne ťažkosti , nespavosť, dyspaurenia. Na znížení libida a sexuálnej aktivity sa môže čiastočne podielať i samotná bolesť a liečba antidepresívami. Zvýraznenie bolesti pri defekácii vedie niekedy k zmenám v návykoch vyprázdňovania. Etiológia je neznáma, predpokladá sa účasť psychogénnych faktorov. U pacientiek sú popisované časté depresie, podráždenosť, hostilita. V anamnéze sú udávané vaginálne infekcie, používanie lokálnych mastí ( antibiotiká, steroidy ), kryo a laseroterapia. V terapii sa využívajú analgetiká, adjuvancia, lokálna aplikácia steroidov, nesteroidných antireumatík a lokálnych anestetík.
4. Prostatodýnia
Najčastejší výskyt je medzi 20. - 60. r života. Bolesť je lokalizovaná v  perineu, LS chrbtici, suprapubickej oblasti a inguine, zvýrazňuje sa pri ejakulácii. Podobne ako pri vulvodýnii môžu byť prítomné dyzurické ťažkosti, kultivačný nález je však negatívny.
5. Tenzná myalgia panvového dna
Označovaná je i ako chronická proktalgia, puborektálny syndróm alebo syndróm levator ani. Prevalencia je 6,6 %, vyskytuje sa častejšie u žien ( 72, 5% )., Bolesť je lokalizovaná vysoko v rekte, vyžaruje do dolnej časti chrbtice, panvy a testes. Môže byť trvalá alebo rekurentná s trvaním epizód viac ako 20 min. , zvýrazňuje sa sedením. Pri rektálnom vyšetrení je prítomná bolesť a zvýšené napätie svalov panvového dna. V terapii je účinná kombinácia myorelaxancií a rehabilitačných procedúr - rektálna diatermia, masáže svalov panvového dna, feedback.
6. Proktalgia fugax

Ide o pomerne časté ochorenie s prevalenciou 14 - 19 %, častejšie sú postihnuté ženy. Objavuje sa v produktívnom veku, výskyt pred pubertou alebo po 70. r. života je zriedkavý. Prejavuje sa epizódami náhlej, intenzívnej bolesti v oblasti rekta s trvaním niekoľko sekúnd až minút. Trvanie i lokalizácia je u každého pacienta konštantná. Spúšťacími mechanizmami môže byť ejakulácia, defekácia a stres. Príčina nie je známa, uvažuje sa o spazme colon sigmoideum a levator ani alebo o spazme svalov panvového dna.

Pri dlhšom trvaní možno bolesť zmierniť teplými sedacími kúpeľmi alebo tlakom na anus. V prevencii s a využíva psychoterapia. 

7. Rektálna neuralgia

Prejavuje sa pálivou bolesťou, ktorá vyžaruje z rekta do perinea, sakrálnej oblasti a vonkajších genitálii.

Prítomné sú parestézie a hyperestéza v perianálnej oblasti. V terapii sa vyžívajú antikonvulzíva a antidepresíva 

8. Idiopatický pruritus ani

Ide o nepríjemné senzácie v oblasti anu a perianálnej kožnej oblasti. Môžu byť veľmi intenzívne a prechádzať až do pálivej alebo pichavej bolesti. Sú výraznejšie a častejšie v noci. Priebeh je intermitentný alebo chronický. Zmiernenie ťažkostí môžu priniesť antikonvulzíva, antidepresíva, a lokálna liečba lokálnymi anestetikami a nesteroidnými antiflogistikami.

Perineálna bolesť predstavuje širokú skupinu rôznorodých klinických jednotiek známej i neznámej etriológie. V  terapii sa ukazujú byť účinné kombinované prístupy, v ktorých okrem farmakoterapie  ( analgetiká, adjuvanciá) majú významné postavenie i nefarmakologické postupy ako je psychoterapia a rehabilitácia Detailnejšie poznanie týchto algických syndrómov môže pomôcť lekárovi rýchlejšie stanoviť správnu diagnózu a včas zahájiť cielenú liečbu.

 

na začiatok  stránky