SSSLB - hlavicka
SSSLB - menu
Standardy - menu
 

ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČBE BOLESTI

  MUDr.Marta Kulichová, CSc., h.doc.
  Klinika anesteziologie , intenzívnej medicíny a liečby bolesti, MFN a JLF UK, Martin
   
» definícia
» pooperačná bolesť
» chronická nenádorová bolesť
» nádorová bolesť
» neuropatická bolesť
» Komplexný regionálny bolestivý syndróm
» polyneuropatická bolesť
» herpetická bolesť
» postherpetická neuralgia
» fantómová bolesť
» centrálna bolesť
» silné opioidy v liečbe bolesti ich použitie a limitácie
  * * *

BOLESŤ

I. Definícia

 • Bolesť je nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo možným poškodením tkaniva, alebo popisovaný v termínoch takéhoto poškodenia. 
 • Na základe patofyziológie rozlišujeme bolesť nociceptívnu, neuropatickú a psychogénnu, podľa trvania akútnu a chronickú, podľa etiológie nádorovú a nenádorovú. 

II. Diagnostika

Bolesť je vždy subjektívna, neexistuje neuropsychologický ani chemický test, ktorým by ju bolo možné odmerať. Diagnostika je založená na komplexnom prístupe.

A. Podrobná anamnéza bolesti

 • Lokalizácia
 • Kvalita
 • Šírenie
 • Intenzita - na určenie intenzity bolesti sa používajú vizuálne analógové, verbálne a numerické stupnice (obr.1), ich použitie sa ďalej rozširuje aj na hodnotenie úľavy bolesti vo vzťahu k ordinovanej liečbe.
 • Trvanie a vývoj
 • Zmierňujúce a zhoršujúce faktory
 • Predchádzajúca liečba bolesti a jej účinnosť
 • Vplyv bolesti na ostatné fyzické a sociálne funkcie

B. Fyzikálne a neurologické vyšetrenie

 • Vyšetrenie miesta bolesti

C. Psychosociálne hodnotenie

 

III. Terapia

 • Význam jednotlivých druhov bolesti je pre pacienta aj lekára rôzny, rozdielne sú aj terapeutické postupy a ciele liečby: 
 • u akútnej bolesti je cieľom odstránenie bolesti a návrat do práce, zvláštny dôraz je kladený na prevenciu vzniku chronickej bolesti
 • u nádorovej bolesti je cieľom zmiernenie bolesti a zlepšenie kvality života
 • u chronickej nenádorovej bolesti, pretrvávajúcej organické poškodenie, je to fyzická rekondícia a/alebo vysadenie analgetík, naučiť pacienta akceptovať tolerovateľnú bolesť.