AKTUALITY

 
    

    POZOR, ZMENA TERMÍNU!
                                            Kontrolný deň ŠŠ
    Vážení kolegovia v špecializačnej príprave!
    Z pracovných dôvodov musím posunúť termín konania KD ŠŠ o týždeň neskôr,
    teda z piatku 17.9. na piatok 24.9.2021.

    Všetci príďte prosím na 9.00 hod. na sekretariát kliniky.
    O tejto zmene je LF SZU informovaná.
    Prineste si aktuálne vyplnené Logbooky a
    vyplnené a podpísané potvrdenie o realizovanej praxi.
    Ďakujem za porozumenie!

                        S pozdravom
                                        doc. Martuliak

 
 

Milí kolegovia,
ako iste viete, od 1.1. 2022 nadobúda platnosť nová klasifikácia chorôb MKCH / ICD 11, ktorej súčasťou je aj nová taxonómia a klasifikácia diagnózy chronickej bolesti. 
Ponúkame Vám link na platformu, kde sa nachádzajú modelové situácie a Vašou úlohou bude diagnostickým procesom dopracovať sa k diagnóze, ktorú sa potom môžete pokúsiť stanoviť už v novom klasifikačnom ICD - 11 systéme.
Všetky potrebné informácie a linky nájdete v prílohe tohto oznamu.
Prajeme Vám veľa zdaru, vyskúšajte !

>>> ICD testovanie - algoritmus.pdf
>>> Invitation_letter.pdf
          S pozdravom, Miroslav
 

PAIN akadémia

 

13. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE

 

Nové videá z intervenčnej algeziológie

 
20.7.2021

AKTUALIZÁCIA PREDPISOVANIA LIEKOV NA LEKÁRSKY PREDPIS SO ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM:

Ahojte
na podnet niektorých kolegov ohľadom predpisovania opioidov som požiadala MZ odbor farmácie o upresnenie preskripcie opioidov. Moje otázky boli:
 

1. Je možné v súčasnosti predpisovať opioidy elektronicky a dokedy?
Odpoveď: Omamné látky II. skup. (opioidy) je možné podľa § 120 ods.1 písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach predpisovať elektronicky. Čas nie je vymedzený.

2. Je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať aj tlačenú formu receptu a následne archivovať?
Odpoveď: V súčasnosti nie je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať aj tlačenú formu receptov.

3. Je možné predpisovať opioidy aj na dlhšie obdobie ako 1 mesiac?
Odpoveď: Preskripciu liekov s obsahom omamnej a psychotropnej látky upravuje § 120, ods. 1, písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a v zmysle hore uvedeného ustanovenia naďalej platí nasledovné: pri predpisovaní hromadne vyrábaného humánneho lieku s obsahom omamnej látky Ii. alebo psychotropnej látky II. sk. vyznačí lekár v preskripčnom zázname a na osobitnom tlačive lekárskeho predpisu označenom šikmým modrým pruhom počet balení a množstvo omamnej látky v jednom balení humánneho lieku vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách a množstvo omamnej alebo psychotropnej látky v jednej dávke slovom po latinsky, predpísaný počet balení humánneho lieku vo všetkých liekových formách nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacientka v trvaní 30 dní a nesmú sa predpisovať vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou " REPETATUR ".
To znamená, že nie je možné predpísať omamnú látku II.a III. skup. na viac ako 30 dní.

MUDr. Darina Hasarová, hlavný odborník pre algeziológiu
 
Pôvodné usmernenie v "núdzovom stave"     6.10.2020

USMERNENIA K ALTERNATÍVNEMU POSTUPU PREDPISOVANIA LIEKOV NA LEKÁRSKY PREDPIS SO ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM

Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠUKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní Vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, kedy je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov. Viac....

 
 
 
covid-19
 
 

Pracovná skupina EFIC COVID-19

 

Preklady: GLOBAL YEAR:

2014: OROFACIAL PAIN
2017: VISCERAL PAIN AFTER SURGERY
2019: PAIN IN MOST VULNERABLE
2020: PREVENTION OF PAIN
 
VOĽBY DO VÝBORU SSŠLB
ZÁPISNICA Z VÝSLEDKU VOLIEB
 
VOĽBY DO VÝBORU
SEKCIE PALIATÍVNEJ MEDICÍNY SSŠLB

ZÁPISNICA Z VÝSLEDKU VOLIEB
 
Zápisnica z plenárnej schôdze SSŠLB
konanej 4.10.2019 v Starej Lesnej
 
 

The new European Pain Federation Education Platform is online !

 
 
Do pozornosti:
Nová kniha z oblasti algeziológie
od autora doc.Martuliaka:
Farmakoterapia bolesti
FARMAKOTERAPIA BOLESTI
PRE LEKÁROV A FARMACEUTOV
Anotácia knihy: >>>
Obsah knihy:>>>
 
 
    Unikátna kniha od autora Doc. Martuliaka:
    PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI PRE KLINICKÚ PRAX
Patofyziológia bolesti
    Predslov knihy:>>>
    Obsah knihy:>>>
    Náhľad na text v knihe:>>>
 
  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA ponúka novú službu -vzdialený prístup do databázy odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta...
 
ALGEZIOLÓGIA - prvá slovenská učebnica algeziológie.
Kniha je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť. Viac informácií tu...
 
Výbor SSŠLB vypisuje EDUKAČNÝ GRANT pre členov SSŠLB.
Z tohto grantu bude poskytnutá finančná dotácia na aktívnu účasť na odborných domácich a zahraničných podujatiach s témou liečby bolesti. Záujemcovia o edukačný grant sa budú hlásiť na mailovú adresu Doc. MUDr. Igora Martuliaka,PhD. (imartuliak@nspbb.sk )
 
EAPC spustila  projekt Prague Charter, ktorá má za cieľ zvyšovat povedomie o paliatívnej starostlivosti ako ľudskom práve a má byt výzvou vládam jednotlivých krajín, aby vytvorili podmienky na zmierňovanie utrpenia nevyliečitelne chorých. 
Pripojiť sa a podpísať PRAŽSKÚ CHARTU je možné tu:....
 
 
 

27. KONGRES SSAIM
Termín: 11.-13. november 2021
Miesto: hotel Holiday Inn – Žilina

Ďalšie informácie o kongrese nájdete na webovej stránke: www.ssaim2021.sk , prípadne www.progress.eu.sk.  

 
 

XXII.ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI AKTIVITOU PROTI BOLESTI

Termín: 21. – 23. října 2021, Hradec Králové

 
 

Ďakujeme všetkým zúčastneným na on-line kongrese:
XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

link na abstrakty prezentácií:>>>>

link na kompletné prezentácie z kongresu: >>>
 

 

EFIC PRIESKUM “PLAIN TALKING”
(Jednoduchý dialóg
)

 

Sedácia v paliatívnej starostlivosti...

 

 
2021
 

 
PRIPOJTE SA K NAJVÄČŠEJ EURÓPSKEJ KOMUNITE BOLESTI >>>
 

dôležité !!!

AN UPDATE ON THE IASP 2021 WORLD CONGRESS ON PAIN

2021
 
 
2022
 

PAIN IN EUROPE XII

12TH CONGRESS OF THE EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC ™
TARGETTING PAIN AND ITS COMORBIDITIES IN THE DIGITAL AGE
27 - 30 APRIL 2022, DUBLIN, IRELAND

Pain in Europe XII is going to bring together the most recognized experts in the field of pain medicine to exchange knowledge, ideas and the latest 
 

WORD FROM THE PRESIDENT EFIC

 

EFIC že hľadá dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zúčastniť na niektorých projektoch EFICu
stiahni dokument tu:...
stiahni dokument tu:...

 
 
Version of ICD11
In revising the International Classification of Diseases for its 11th edition (ICD11), the World Health Organization (WHO) turned to an IASP task force to develop a new and pragmatic classification of chronic pain. ICD initially was developed for mortality and morbidity registers, but the health-care systems of many countries now use it to code diagnoses, dispense therapy, and report on patient populations that are included in clinical research.
Read More >
 
NEPREHLIADNITE !!!   Dôležité !!!
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 29.6.2012
čl. 23: Odborné usmernenie MZ SR o diagnostike a liečbe chronickej bolesti

 

* * *
Acute Pain Management in Patients With Drug Dependence Syndrome
Identifying brain nociceptive information transmission in patients with chronic somatic pain
Moving on to Movement in Patients with Chronic Joint Pain
Targeting Pain or Osteoarthritis? Implications
for Optimal Management of Osteoarthritis Pain
Treating Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia
Diagnosis, Prevalence, Characteristics,
and Treatment of Central Poststroke Pain
Halting the March of Painful Diabetic Neuropathy
 
DO POZORNOSTI:
List prezidenta SLS prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc.  ohľadne prideľovania kreditov