AKTUALITY


LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE č. 362/2011 Z.z. platné od 1.1.2022:
 

V súvislosti s legislatívnymi zmenami v novele zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. „zákon o lieku“) účinnými od 1.1.2022 Vám zasielame usmernenie k praktickej realizácii najmä v oblasti preskripcie liekov. Uvedená novelizácia nerieši doterajšie ťažkosti pri preskripcii a jej praktickej realizácii, motivácia na zmenu bola iná:

 • snaha o vyššiu bezpečnosť liečby pacienta, sprehľadnenie zodpovednosti indikujúceho lekára za ním odporúčanú terapiu pacientovi,
 • využívanie opakovaných receptov,
 • zníženie záťaže pacienta po hospitalizácii (bez potreby návštevy praktického lekára pre predpis liekov – prep. správu tu neriešime)

Pre lekárov ambulancií sú dôležité najmä body II. a III. 

I.                    Zmeny pri ukončení hospitalizácie

Aktuálne existovala MOŽNOSŤ predpísať pri prepustení pacientovi lieky na dobu 30 dní (čiže pri existencii viacerých balení lieku to balenie, ktoré pokrýva potrebu 30 dní). Od 01.01.2021 sa táto možnosť mení na POVINNOSŤ ZZ.

  •  predpisujúci lekár je povinný predpísať liek/DP/ZP zaradený do kategorizačného zoznamu. Podľa uvedeného musí lekár predpísať kategorizovaný liek každému pacientovi, ktorému ukončuje hospitalizáciu. Nie všetky lieky, ktoré pacient užíva (teda jeho chronickú medikáciu), ale všetky lieky, ktoré boli indikované pri ukončení hospitalizácie (indikované v súvislosti s hospitalizáciou),
  • Musí to byť preskripčný záznam – teda e-recept – cestou ambulancie, bez riešenia možnosti preskripcie lieku s obmedzeniami (preskripčnými, indikačnými) – uvedené je bližšie vysvetlené v bode III. Všeobecné podmienky
  • Počet balení je na max 30 dní

II.                  Zmeny pri špecializovaných ambulanciách (ŠAS)

  • Lekár ŠAS je povinný predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou – teda po vyšetrení pacienta lekár musí vystaviť predpis na lieky, ktoré sú preskripčne viazané na jeho odbornosť
  • Pri predpise pacientom dlhodobo užívanej liečby predpisujúci lekár predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu spôsobom podľa odsekov 20 až 22 – jedná sa o predpisovanie opakovaných – REPETATUR – receptov. Lekár môže takýto recept vystaviť na 1 rok – frekvenciu opakovaní a počet balení si dohodne s pacientom. Doba 1 roka sa skracuje v prípade, že ide o liek, ktorý schvaľuje ZP – v takom prípade platí maximálne na dobu platnosti schválenia. (bližšie uvedené v časti III. Všeobecné podmienky)

Teda uvedené znamená prakticky prenos preskripcie liekov indikovanej v danej ambulancii na túto ambulancie – bez účasti praktického lekára (obmedzené možnosti prenosu sú v časti III. Všeobecné podmienky)

III.                Všeobecné podmienky

 1. Predpisujúci lekár je lekár a zubný lekár oprávnený predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorý indikuje potrebu podania alebo užitia humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny.
  – teda je to lekár-špecialista, ktorý má pridelený A-čkový kód, pracovnoprávny, alebo obdobný vzťah s poskytovateľom ZS (atestovaný lekár), ktorý je registrovaný v ZP (ZP majú svoje pravidlá a obmedzenia pre počet lekárov vedených na ambulancii – napr. VŠZP max 5 lekárov, pričom ich počet limituje tzv. čistý ordinačný čas ambulancie, pričom je stanovený min. počet hodín pre garanta a pre jednotlivých lekárov)
 2. Preskripčné a indikačné obmedzenia platia aj naďalej (!)
 1. Poverenie predpisovať lieky
  •  je to kvázi náhrada odporúčania odborného lekára, avšak zákon určuje že:
  • Predpisujúci lekár z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení môže po vzájomnej dohode poveriť preskripciou (ďalej len „poverujúci lekár“) iného lekára
   • výrazne obmedzenie na 2 dôvody: neprítomnosť lekára, alebo nefunkčnosť systému a lekári sa musia vzájomne dohodnúť
  • to najviac trikrát počas príslušného kalendárneho roka pre každého pacienta osobitne, vždy najdlhšie na dva mesiace
   • výnimka: lieky s obsahom OPL II. skupiny (teda opiáty) – nesmú sa predpisovať ako REPETATUR a môžu byť predpísané max na 30 dní – pri týchto liekoch môže lekár poveriť iného lekára na dobu 12 mesiacov (rovnaké podmienky poverenia)
   • chyba vo výnimke: nie sú ošetrené OPL III. skupiny (Lexaurin a spol.), ktoré sa tiež nesmú predpisovať opakovane a môžu byť predpísané na max 30 dní (§ 120, ods 1, bod h)
  •  náležitosti predpisu na základe poverenia:
   • na rubovú stranu poverený lekár uvedie poznámku, ktorá obsahuje:
    • meno, priezvisko, kód poverujúceho lekára
    • názov a kód poverujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
    • dátum vytvorenia elektronického záznamu o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo elektronického záznamu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti
    • alebo dátum lekárskej správy alebo prepúšťacej správy
   • Ak je lekársky predpis vyhotovený v listinnej podobe, poverený lekár autorizuje poznámku na lekárskom predpise odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a vlastnoručným podpisom
  •  úhrada lieku sa posudzuje podľa zmluvy medzi ZP pacienta a poverujúcim lekárom
  •  poverujúci lekár je zodpovedný za predpis lieku aj v prípade, že ho predpísal poverený lekár: Za preskripciu vykonanú podľa § 119 ods. 4 a 11 je zodpovedný lekár, ktorý liečbu indikoval.

 

 1. Zákaz odporúčania lekárne
  •  doterajšia formulácia bola: zakazuje určovať pacientovi, v ktorej verejnej lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok si má humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vybrať.
  •  nová formulácia: Predpisujúcemu lekárovi sa v súvislosti s vystavením lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu alebo preskripčného záznamu zakazuje pacientovi určovať, odporúčať či akýmkoľvek spôsobom, aj prostredníctvom iných osôb, ovplyvňovať výber poskytovateľa lekárenskej starostlivosti na účel výdaja predpísaných humánnych liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.
 1. „Repetatur“ recepty
  • náležitosti predpisu REPETATUR (opakovaný recept) (§ 119, ods 21):
   • doba platnosti preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ je najviac jeden rok (možnosť opakovaného receptu je v NIS pri preskripcii v časti receptu „D.S.“)
   • lekár je povinný v takom preskripčnom zázname:
    • vyznačiť dobu platnosti tohto preskripčného záznamu
    • uviesť povolený počet opakovaného výdaja
    • uviesť počet balení humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktoré je možné vydať na jeden výdaj
   • lekár je oprávnený uviesť frekvenciu výberu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny
   • doba 1 roka sa skracuje v prípade, že ide o liek, ktorý schvaľuje ZP – v takom prípade platí maximálne na dobu platnosti schválenia.
  •  Storno predpisu REPETATUR (§ 119, ods 22):
   • predpisujúci lekár je povinný stornovať predpis REPETATUR
    • z dôvodu opravy chýb v tomto preskripčnom zázname
    • z dôvodu zmeny zdravotného stavu pacienta
   • ošetrujúci lekár je povinný stornovať predpis REPETATUR
    • z dôvodu zmeny zdravotného stavu pacienta

Na záver link na aktuálne znenie zákona, kde sú novelizované časti farebne vyznačené: zelená – doplnené do zákona; hnedá – upravené v zákone; červená – vynechané zo zákona
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/20220101#predpis.clanok-1.cast-siesta.oddiel-prvy

 

Milí kolegovia,
ako iste viete, od 1.1. 2022 nadobúda platnosť nová klasifikácia chorôb MKCH / ICD 11, ktorej súčasťou je aj nová taxonómia a klasifikácia diagnózy chronickej bolesti. 
Ponúkame Vám link na platformu, kde sa nachádzajú modelové situácie a Vašou úlohou bude diagnostickým procesom dopracovať sa k diagnóze, ktorú sa potom môžete pokúsiť stanoviť už v novom klasifikačnom ICD - 11 systéme.
Všetky potrebné informácie a linky nájdete v prílohe tohto oznamu.
Prajeme Vám veľa zdaru, vyskúšajte !

>>> ICD testovanie - algoritmus.pdf
>>> Invitation_letter.pdf
          S pozdravom, Miroslav Ferenčík
 

PAIN akadémia

 

13. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE

 

Nové videá z intervenčnej algeziológie

 
20.7.2021

AKTUALIZÁCIA PREDPISOVANIA LIEKOV NA LEKÁRSKY PREDPIS SO ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM:

Ahojte
na podnet niektorých kolegov ohľadom predpisovania opioidov som požiadala MZ odbor farmácie o upresnenie preskripcie opioidov. Moje otázky boli:
 

1. Je možné v súčasnosti predpisovať opioidy elektronicky a dokedy?
Odpoveď: Omamné látky II. skup. (opioidy) je možné podľa § 120 ods.1 písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach predpisovať elektronicky. Čas nie je vymedzený.

2. Je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať aj tlačenú formu receptu a následne archivovať?
Odpoveď: V súčasnosti nie je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať aj tlačenú formu receptov.

3. Je možné predpisovať opioidy aj na dlhšie obdobie ako 1 mesiac?
Odpoveď: Preskripciu liekov s obsahom omamnej a psychotropnej látky upravuje § 120, ods. 1, písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a v zmysle hore uvedeného ustanovenia naďalej platí nasledovné: pri predpisovaní hromadne vyrábaného humánneho lieku s obsahom omamnej látky Ii. alebo psychotropnej látky II. sk. vyznačí lekár v preskripčnom zázname a na osobitnom tlačive lekárskeho predpisu označenom šikmým modrým pruhom počet balení a množstvo omamnej látky v jednom balení humánneho lieku vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách a množstvo omamnej alebo psychotropnej látky v jednej dávke slovom po latinsky, predpísaný počet balení humánneho lieku vo všetkých liekových formách nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacientka v trvaní 30 dní a nesmú sa predpisovať vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou " REPETATUR ".
To znamená, že nie je možné predpísať omamnú látku II.a III. skup. na viac ako 30 dní.

MUDr. Darina Hasarová, hlavný odborník pre algeziológiu
 
Pôvodné usmernenie v "núdzovom stave"     6.10.2020

USMERNENIA K ALTERNATÍVNEMU POSTUPU PREDPISOVANIA LIEKOV NA LEKÁRSKY PREDPIS SO ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM

Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠUKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní Vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, kedy je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov. Viac....

 
 
 
covid-19
 
 

Pracovná skupina EFIC COVID-19

 

Preklady: GLOBAL YEAR:

2014: OROFACIAL PAIN
2017: VISCERAL PAIN AFTER SURGERY
2019: PAIN IN MOST VULNERABLE
2020: PREVENTION OF PAIN

NOVÉ:

2021: BACK PAIN
 
VOĽBY DO VÝBORU SSŠLB
ZÁPISNICA Z VÝSLEDKU VOLIEB
 
VOĽBY DO VÝBORU
SEKCIE PALIATÍVNEJ MEDICÍNY SSŠLB

ZÁPISNICA Z VÝSLEDKU VOLIEB
 
Zápisnica z plenárnej schôdze SSŠLB
konanej 4.10.2019 v Starej Lesnej
 
 

The new European Pain Federation Education Platform is online !

 
 
Do pozornosti:
Nová kniha z oblasti algeziológie
od autora doc.Martuliaka:
Farmakoterapia bolesti
FARMAKOTERAPIA BOLESTI
PRE LEKÁROV A FARMACEUTOV
Anotácia knihy: >>>
Obsah knihy:>>>
 
 
    Unikátna kniha od autora Doc. Martuliaka:
    PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI PRE KLINICKÚ PRAX
Patofyziológia bolesti
    Predslov knihy:>>>
    Obsah knihy:>>>
    Náhľad na text v knihe:>>>
 
  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA ponúka novú službu -vzdialený prístup do databázy odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta...
 
ALGEZIOLÓGIA - prvá slovenská učebnica algeziológie.
Kniha je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť. Viac informácií tu...
 
Výbor SSŠLB vypisuje EDUKAČNÝ GRANT pre členov SSŠLB.
Z tohto grantu bude poskytnutá finančná dotácia na aktívnu účasť na odborných domácich a zahraničných podujatiach s témou liečby bolesti. Záujemcovia o edukačný grant sa budú hlásiť na mailovú adresu Doc. MUDr. Igora Martuliaka,PhD. (imartuliak@nspbb.sk )
 
EAPC spustila  projekt Prague Charter, ktorá má za cieľ zvyšovat povedomie o paliatívnej starostlivosti ako ľudskom práve a má byt výzvou vládam jednotlivých krajín, aby vytvorili podmienky na zmierňovanie utrpenia nevyliečitelne chorých. 
Pripojiť sa a podpísať PRAŽSKÚ CHARTU je možné tu:....
 
 
 

Poznačte si do kalendára:

   XXIII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI
   a XXIX SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

   Termín konania: 6-8.10.2022
   Miesto konania: Zvolen
   Bližšie informácie: MUDr. Janka Zdechovanová

 

 
 

DO POZORNOSTI:
v MKCH 11, platnej od 1.1.2022 pribudli pri bolesti poddiagnózy:

R52.-  Bolesť, nezatriedená inde
R52.0  Akútna bolesť
R52.1  Chronická neutíšiteľná bolesť
R52.2  Iná chronická bolesť
R52.3  Chronická neuropatická bolesť
R52.4  Chronická nádorová bolesť
R52.9  Bolesť, bližšie neurčená

 
backpain
 
 
 

   Ďakujeme všetkým zúčastneným na on-line kongrese:
XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

link na abstrakty prezentácií:>>>>

link na kompletné prezentácie z kongresu: >>>
 

 

EFIC PRIESKUM “PLAIN TALKING”
(Jednoduchý dialóg
)

 

Sedácia v paliatívnej starostlivosti...

 
 
PRIPOJTE SA K NAJVÄČŠEJ EURÓPSKEJ KOMUNITE BOLESTI >>>
 
 
2022
 

PAIN IN EUROPE XII

12TH CONGRESS OF THE EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC ™
TARGETTING PAIN AND ITS COMORBIDITIES IN THE DIGITAL AGE
27 - 30 APRIL 2022, DUBLIN, IRELAND

Pain in Europe XII is going to bring together the most recognized experts in the field of pain medicine to exchange knowledge, ideas and the latest 
 
Canada
 
 

WORD FROM THE PRESIDENT EFIC

 

EFIC že hľadá dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zúčastniť na niektorých projektoch EFICu
stiahni dokument tu:...
stiahni dokument tu:...

 
   EFIC NEWSLETTER 03 2021
 
Version of ICD11
In revising the International Classification of Diseases for its 11th edition (ICD11), the World Health Organization (WHO) turned to an IASP task force to develop a new and pragmatic classification of chronic pain. ICD initially was developed for mortality and morbidity registers, but the health-care systems of many countries now use it to code diagnoses, dispense therapy, and report on patient populations that are included in clinical research.
Read More >
 
NEPREHLIADNITE !!!   Dôležité !!!
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 29.6.2012
čl. 23: Odborné usmernenie MZ SR o diagnostike a liečbe chronickej bolesti

 

* * *
Acute Pain Management in Patients With Drug Dependence Syndrome
Identifying brain nociceptive information transmission in patients with chronic somatic pain
Moving on to Movement in Patients with Chronic Joint Pain
Targeting Pain or Osteoarthritis? Implications
for Optimal Management of Osteoarthritis Pain
Treating Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia
Diagnosis, Prevalence, Characteristics,
and Treatment of Central Poststroke Pain
Halting the March of Painful Diabetic Neuropathy
 
DO POZORNOSTI:
List prezidenta SLS prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc.  ohľadne prideľovania kreditov